Bolo serveja


 

Ingrediente
Mantolu kinur 6
Fermentu rahun kanuru sopa isin 1
Manteiga kanuru sopa isin 3 (nakonu)
Serveja kopu xikra 1
Fariña trigu kopu xikra 2 ½
Masin-midar kopu xikra 2
Mantou mutin baku to´o sai nafurin mutin 6.

 
Preparasaun

Baku mantolu mutin ho masin midar no margarina, tuir tau tama fariña, fermentu no serveja kou xikra sorin balun deit no kontinua baku nafatin to´o sai mamar. Desliga batedeira no tau restu serveja tama ba. Ikus liu tau tama mantolu be baku ketak to´o sai kastelu no hatama ba fornu.

tags: