Wajik


Ingrediente

500 g foz glutinozu
300 g masin-midar mean ka maskavu
50 grama masin-midar
300 ml nuu-been
1/4 masin
5 ai-tahan pandan


Konfeksaun

Hoban foz  glutinozu íha bee durante oras 3.
Tein íha vapor manas durante minutu 30.
Hotu hasai husi ahi leten.
Nono bee 200 ml, tau tama etu be tein ho vapor tiha ona ne´e.
Kahur to´o bee sai bokar no hasai sana husi ahi leten.
Nono tuir nuu-been, masin-midar mean ka maskavu, ai-tahan pandan no husik to´o sai been bokar.
Hatama tuir etu ba íha nuu been no kahur to´o sai maran. Hasai husi ahi leten.
Tau tuir ba bandeja ka resipiente ida no uza ho kanuru ai hanehan to´o sai kompaktu.
Husi malirin no prontu atu serve. Ko´a tuir modelu be ita gosta.

tags:
Eskalabis às 15:40 | link do post | Adicionar aos favoritos