Etu Gurita

 

 

Nusa mak lakoko tok halo etu gurita ba Natal ida ne´é...

 

 

Ingrediente
Gurita: 1,2 kg
Lis-mean ko´a rahun: 1
Lis-mutin ko´a rahun: 2
Louro tahan: 2
Azeite: 1 dl
Foz: 400 g
Koentru: 1 kanuru bo´ot
Tomate: 2
Viñu branku: kopu 1/2

Masin no pimenta: naton


Preparasaun
Tein uluk gurita durante oras ida, ahi kiik, ho be hitoan det (mak sei aproveita bee husi gurita duni).
Bainhira gurita tasak ona, ko´a pedasu kikiik.
Íha taxu ida halo refugadu ida uza ho azeite, lis-mean, lis-mutin no louro tahan. Husik refoga hitian, hotu tau tama tomate be hasai tiha ona ninia kulit no koa kiik. Husik refoga tan hitoan.
Sona foz ho azeite hotu tau tama viñu branku ba. Tau tama tuir bee be daan gurita ba, hotu tau tan bee litru sorin balu mos. Tempera ho masin no  pimenta. Husik tein durante minutu 15 - 20  no íha final, mak foin tau tama gurita ba. Husik nakali ikus ona mak tau tama konetru be ko´a rahun tiha ona. Prontu ona atu serve.

tags:
Eskalabis às 15:37 | link do post | Adicionar aos favoritos