Etu Lagosta

Koko tok tein hahan husi ita-nia maluk sira husi Illha S. Vicente - Cabo Verde neba !Ingrediente


    Lagosta: 2 naton
    Etu: 2 chávenas de chá
    Liz-mean: 2 ko´a mihis
    Liz-mutin: 1 ko´a kiik rahun
    Malageta: 3
    Azeite de oliveira: 1 dl
    Tomate: 3
    Koentro: ramu 1
    Masin: q.b.

 
Preparasaun

Daan lagosta íha bee (se diak liu tan ho tasi been). Bainhira tasak ona, hasai nia kulit, hasai tiha lagosta nia tripa no koá lagosta sai pedasuk kikiik. Íha sanan ketak ida tau liz-mean be ko´a mihis tiha ona, liz-mutin  no azeite de oliveira. Lori ba ahi leten to´o liz sai louru. Hotu hatama tomate ko´a halo kiik no hatama mos koentru ba no husik to´o nakali. Tau tama tiir lagosta no husik nakali neneik íha ahi kiik. Taka sanan matan panela. Tau tama bee xikra 4 no kuandu nakali tan mak hatama foz zba tein no husik to´o tasak. Bainhira etu tasak ona mak tau tan husi leten koentru be ko´a rahun.

tags: