Halo poupansa totál

 

Hatene oinsa atu gasta osan iha époka Natal...hodi la halakon ita ninia postura!

 

Halo previzaun ida kona-ba gastu iha fulan ida ne’e. Inklui despeza ne’ebé sei sosa iha supermerkadu, liu husi xamada telefónika no artigu dekorativu nian, alénde atu sosa prezente.

Iha Natal, tenki gasta tuir duni orsamentu ne’ebé iha. Halo lista ba buat hotu ne’ebé ita presiza atu sosa, fahe ba parte rua: iten ká saida mak prioritáriu liu no saida mak ita sei bele sosa fali iha tempu tuir mai.

Iha Natal evita atu la uza materiál deskartável. Di’ak liu mak uza toalla, guardanapu no loisa. Tanba ikus mai sei baratu liu (no ekolójiku). Hamenus atu labele uza barak liu kartaun kréditu.

Sosa de’it saida mak ita presiza. Hafoun tiha sistema troka prezente.

Di’ak liu fó de’it ba labarik sira, halo tuir modelu husi belun sekretu ne’ebé hakarak fó duni sasan ba ema ne’ebé nia defini tiha ona molok Natal ká husu atu ema ida-idak lori ninia prezente, tau hamutuk iha saku Pai Natal nian ida no distribuisaun ba prezente hirak ne’e liu husi dada rifa.