Pasatempu Super Igal


Natal ida ne´é SAPO íha kabaz ida atu oferese ba ita!


Atu bele manan kabaz ne´é, basta ita haruka deit mai testu kriativu liu kona-bá Natal.

Haruka respostas ba e-mail : sapoequipa@sapo.tl no aneksa tuir dadus hanesan tuir mai ne´é:

 

Naran:

E-mail:

Telemóvel

Tinan:

 

Nota: Atu partisipa utilizador tenki tinan bo´ot liu 18. Kabaz ne´é kompostu ho: viñu botil ida husi Adega das Mouras, azeite "Art" botil ida, atum no sardiña husi Cofaco, no lata xourisu husi Primor no masa.

 

Pasatempu válidu to´o to´o 31 Dezembru


 

Objetivu Pasatempu nia
Fó prémiu ba utilizadór ida SAPO TL nia ne’ebé haruka testu kriativu liu kona-bá Natal.
 
Deskrisaun Pasatempu nia
- Entre loron 18 no 31 fulan-Dezembru partisipante sira tenki haruka ba email sapoequipa@sapo.tl testu ida (iha proza ka versu) kona-bá Natal.
- Utilizadór sira bele partisipa hodi haruka de’it e-mail ida.
- Testu ne’ebé orijinál liu tuir SAPO TL nia hanoin sai hanesan manán-na’in.
 
Períudu Pasatempu nia
- Haruka testu sira entre loron 18 no 31 fulan-Dezembru to’o tuku lima loro-kraik.
- Komunikasaun manán-na’in nia: 4 fulan-Janeiru 2013 iha tuku tolu loro-kraik.
- Entrega do prémio: 7 de Janeiro 2013. Entrega prémiu nia: loron 7 Janeiru 2013.
 
Prémiu

- Iha pasatempu ne’e sei hetan kabaz Natal nian.
- SAPO TL sei kontaktu manán-na’in no fó indikasaun sira hodi bele foti prémiu.

 

Konsiderasaun Seluk
- Ba utilizador ida-ida bele partisipa liu husi fraze ida.
- Partisipante sira sei deklara katak sira mak titular direitu úniku ba fraze be haruka ne´é, ita fo sai direitu ne´é wainhira ita haruka ita-nia partisipasaun ba SAPO Timor-Leste.
- Se la permiti partisipante íha Pasatemu kolaborador husi SAPO Timor-Leste no Timor Telecom.
- Wainhíra asaun ida ne´é halaó dadaun, SAPO Timor-Leste íha liberdade atu altera Regulamentu se karik presiza.
- Tuir kláuzula jeral ba proibisaun komportamentu fraudulentu, kualker atuasaun (ka indísiu be hatudu) ke sei hasoru kontra regra kompetisaun, bele rezulta íha total exkluzaun ba kualker partisipante ba pasatempu. Se karik íha dúvida, desizaun husi empreza organizadora mak sei konsidera.
- Tuir defeza ba transparensia ba pasatempu, se karik presiza, Marka mak sei rezerva direitu, tuir inisiativa, atu verifika regularidade ba prosedimentu be hakerek ona íha ne´é. Se karik  verifika hetan violasaun ba Regulamentu hanesan exemplu kualker indísiu ba partisipasuan fraudulenta, Marka mak sei íha poder atu desklasifika partisipante em kauza.