Hakerek karta ida ba Pai Natal

 

 

Iha altura ne’e, labarik barak maka hakerek karta ida Pai Natal ho lista naruk ida brinkedu nia ne’ebé sira hakarak simu.

 

Bainhira ita-nia oan seidauk hakerek tinan ne’e, halo inisiativa iha sentidu ne’e. Aleinde estimula no dezenvolve nia gostu hodi hakerek, jestu ne’e bele permiti hatene di’ak pormenór gostu balun no preferénsia ita-nia oan nia.

 

Ikus liu, antes atu haruka, le fila fali hamutuk no ko’alia hamutuk kona-bá nia konteúdu. Aproveita atu sensibiliza ita-nia oan katak prenda sira la importante iha vida. Eplika ba nia katak iha labarik barak maka laiha Natal no ko’alia ho nia kona-bá ita nia Natal bainhira ki’ik-oan. Nune’e, bele kria lasu no fahe esperiénsia ne’ebé ita-nia sei la haluha iha futuru.

 

Ksolok Natal!