Bolaxa Natal
Ingrediente


Fariña: grama 300
Mantolu: 4  mutin deit
Manteiga: grama 200
Masin-midar: grama 120
Masin: tuir gostu -
Manteiga: naton hodi tau ba fatin ba tunu
Fariña: naton hodi tau ba leten
Mantolu: 2 kinur deit
Susu-been: kanuru sopa isin 2

Preparasaun

Íha tijela ida, tau tama fariña no halo kova ida klaran. Tau tama mantolu mutin ba no baku.
Tau tuir manteiga (halo mamar no ko´a pedasuk kiik), masin midar no tau mos masin hitoan. Baku didiak masa ne´é no taka ho plastik wrap, no hatama ba jeleira durante minutu 30.
Hamanas fornu to´ó 180ºC. Tau tabuleiru ida ho manteiga no kari fariña husi leten.
Tau masa habelar ho rolu ida, to´o nia mahar sai 1,5 mm . Ko´a bolaxa tuir ho kortador ho motivu aluzivu ba Natal (anju, sinu, estrelas…).
Ho garfu ida, baku mantolu nia kinur ho susu-been no tau ho pinsel ba bolaxa leten. Lori ba fornu no tein durante minutu 15.

 

tags: