Quinta-feira, 03.12.15

Tanba sá maka labarik sira tenke hakerek karta ida ba Pai Natál?

Espesialista sira fó sai razaun oioin. Alénde atu halo estimulasaun no dezenvolvimentu ba gistu hodi hakerek, bele mos sai nu’udar papel pedagójika ida

 

Iha tempu ne’e, labarik barak maka hakerek karta ba Pai Natál, ho lista brinkedu ne’ebé sira hakarak atu simu hanesan prezente. Karik, ita bot nia ladauk hakerek karta iha tinan ne’e, entaun insentiva ba. Tanba alénde estimula no dezenvolve gostu atu hakerek, ho jestu ne’e mos halo ita bele hatene ita-nia oan ninia gostu nomós preferénsia balun, inklui laobriga ita atu sosa prezente ne’ebé ba nia ladun di’ak.


Ikus mai, molok atu haruka, lee hamutuk fali saida maka nia hakerek no diskuti kona-ba karta ninia konteúdu. Aproveita hodi sensibiliza ita-ninia oan, prezente hirak ne’ebé ladun importante iha moris ne’e. Esplika mos ba nia katak labarik balun ladun sente ho natál ne’e no kona-ba labarik kiik sira-ninia moris. Ho nune’e bele hametin liu tan lasu ka relasaun no fahe esperiénsia ne’ebé imi-nia oan sei nunka atu haluha.


Maski fó insentivasaun hodi halo pedidu ba Pai Natál, maibé tuir pediatra Mário Cordeiro katak ida ne’e mos hanesan oportunidade di’ak ida hodi desmifika parte konsumista hosi époka ne’e, «tanba karta ba Pai Natál la’os hanesan lista ezizénsia nomós lista kazamentu nian ida ba inan-aman ka família sira atu kumpri. Maibé nu’udar espresaun ba dezeju nian de’it», esplika espesialista ne’e.


SAPO TL ho Lusa

pesquisar

 

Perguntas de Natal

tags

blogs SAPO