William ho Kate sei selebra Natal "mesak"

Duke sira Cambridge nian sei la selebra festividade ho família real. 

 

 

La hanesan ho tradisaun ne'ebé akontese iha tinan hirak ikus ne'e, William ho Kate sei la selebra Natal ho família real. Tuir revista Hello!, tinan ne'e kaben-na'in ne'e hili selebra kuadru festa nian ho Kate nia família, liuliu, ho aman-inan no maun-alin sira, Michael, Carole, James ho Pippa Middleton.

 

Tuir notísia, ne'e hanesan ba dala rua maka Duke sira sei la marka prezensa iha festa tradisional sira ne'ebé sei inklui misa tradisional Natal nian ho liurai-feto Isabel II.

 

Maibé, iha loron Boxing Day, família sei fila hodi nune'e oan sira, George ho Charlotte, bele halimar iha feriadu hamutuk ho avó-mane Carlos no tiu Harry.

 

Fonte: NM