Christina Aguilera hatais hanesan Mãe Natal

Kantora norte-amerikanu publika ona foto sira ne'ebé hatudu kór sira hosi époka natalísiu nian. 

 

 

Christina Aguilera hanesan artista ida ne'ebé gosta tebes sai hanesan destake no aproveita oportunidade sira hodi bele sai hanesan asuntu notísia nian.

 

Tanba ne'e, no ho Natal ne'ebé besik to'o, kantora polémika desidi hatais hanesan Mãe Natal sexy no hatudu foto sira iha nia Instagram.

Fã sira balun elojia kantora ne'e no bolu nia "liurai-feto", "maravillozu" no "furak". Maibé, ne'e la'ós ba dala uluk maka kantora hatais kór sira natal nian.

 

 

 

 

Fonte: NM (SAPO Lifestyle)