Pankeka fehuk midar

 

 

Ingrediente
Mantolu 3
Susu-been: 125 ml
Azeite: kanuru sopa isin 2
Fariña: 150 g
Fehuk Midar ko´a naruk no kiik hanesan palitu: 350 g
Lis-mean ko´a sai fatia mihis: 2
Tomillu: kanuru xá isin 2
Mina jirasol ka mina amendoim hodi sona:
Masin-midar no pimenta: q.b.

Preparasaun
Baku mantolu no kahur tama ba susu-been no azeite.
Tau fariña íha tijela bo´ot ida no hatama hitoan hitoan mistura mantou no susben.
Hatama fehuk midar, lis-mean no tomillu, tempera ho masin tuir gostu no kahur.
Tau mina hitoan ba sana no hamanas.
Tau kanuru bo´ot ida husi masa ba sanan, hanehan to´o sai kabuar kiik. Husik sona durante minutu 2 mak fila, to´o sai dourada. Bele sona pankekas 3 to´ó 4 dala ida deit.
Repite prosesu to´o masa remata.
Tau suratahan ka tisu mahar hodi bele absorve mina antes serve ba.

Fonte: SAPO Sabores

tags: